خدمات مطب

گرفتن پاپ اسمیر به روش thin prep

– نمونه برداری دهانه رحم

– برداشتن کیست های دهانه رحم

– گرفتن تست HPV (غربالگری سرطان دهانه رحم)

– فریز دهانه رحم

– کولپوسکوپی

– گذاشتن IUD

– برداشتن خال و ظایعات ناحیه تناسلی

خدمات بیمارستانی

– زایمان طبیعی و سزارین

– بستن لوله های رحم به روش لاپاراسکوپی (بسته) و باز

– خروج کیست های تخمدان به روش لاپاراسکوپی (بسته) و باز

– خروج فیبروم رحم به روش لاپاراسکوپی(بسته) و باز

– خروج رحم (هیسترکتومی) به روش لاپاراسکوپی (بسته) و باز

– عمل های جراحی زیبایی ناحیه تناسلی:

 

– هیستروسکوپی( عمل های جراحی با دوربین از طریق رحم: