ضرورت انجام تست پاپ اسمیر

ضرورت انجام تست پاپ اسمیر

یکی از آزمایش ها و تست هایی که همه خانم ها باید انجام دهند تست پاپ اسمیر می باشد. که جهت غربالگری سرطان دهانه رحم استفاده می شود. در واقع توسط این تست سلول های بد خیم یا پیش بدخیم دهانه رحم خیلی سریع تر تشخیص داده می شوند و این شانس را به فرد […]